Práce pro přírodu

Povinnou součástí soutěžní stezky je stanoviště, kde se hodnotí práce kolektivu pro přírodu, resp. v přírodě. Pro jasnější prokázání i hodnocení této činnosti kolektivu zde uvádíme příklady, co je a co není v rámci soutěže považováno za práci pro přírodu.

Za práci pro přírodu se nepovažují činnosti, které by dnes již měly být součástí slušného nebo tzv. environmentálně odpovědného chování, jako např.:

 • Třídění odpadu
 • Šetření energií, vodou a dalšími zdroji v domácnosti a ve škole

Též se nejedná o činnosti, které sice s přírodou mohou souviset, ale nejsou primárně vykonávány pro přírodu, jako např.:

 • Péče o domácí zvířata
  apod.

Prací pro přírodu se rozumí např.:

 • Pomoc volně žijícím živočichům
  Instalování budek, krmítek, pomoc při transferech ohrožených živočichů (např. obojživelníků při migraci), zlepšení podmínek pro živočichy v zahradách (vytvoření zídek nebo skalek pro plazy, hmyzích hotýlků, vybudování jezírka, hadníku), …
 • Zlepšení podmínek volně žijících živočichů v okolí lidských sídel
  Zabezpečení staveb proti zranění živočichů: síťky do komína, do okapů, zajištění velkých skleněných ploch proti nárazu ptáků, …
 • Pomoc při ochraně a péči o přírodně zajímavá nebo cenná území
  Pomoc s konkrétní prací (kosení, hrabání, trhání náletů, likvidace invazních rostlin, zvyšování hnízdních možností pro živočichy)
 • Pomoc přírodě (nejen) v okolí bydliště
  Úklid znečištěné přírodní lokality, péče o studánky, pomoc s vysazováním zeleně, péče o památné stromy, pomoc s obnovou místního parku, božích muk a jiných přírodně-krajinných významných prvků, zapojení se do tradičních akcí a kampaní na pomoc přírodě (Ukliďme svět! Clean up the World!, Živá zahrada apod.), …

Title