Smysl a cíle soutěže

Hlavní cíle ZL jsou:

  • Umožnit vzájemné setkávání kolektivů dětí a mládeže s podobnými zájmy a zaměřením.
  • Nabídnout dětem možnost ověřit si své znalosti a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
  • Umožnit dětem prezentovat veřejně své aktivity a formulovat nabyté znalosti.
  • Podpořit spolupráci dětí v rámci družstev a kolektivů.
  • Inspirovat děti i vedoucí kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.
  • Umožnit dětem, které prokáží největší znalosti a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky.
  • Nabídnout dětem kromě vlastní soutěže zajímavý a smysluplný doprovodný program. Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.
  • Zapojit školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu s přesahem do ekologie a ochrany přírody.

Přestože je soutěž prostředkem a významným motivačním prvkem, není hlavním smyslem ZL nalezení jediného „nejlepšího“ kolektivu či „nejvzdělanějších“ mladých přírodovědců.

Smysl a cíle soutěže jsou zakotveny v propozicích.